ข้อตกลงในการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ

ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ข้อตกลงในการใช้งานระบบฯ

1. การลงทะเบียน จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ ว่าถูกต้อง ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

2. กรมสุขภาพจิตขอสงวนสิทธื์การพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุม

3. หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวบุคคลผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฯ ทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

4. กรมสุขภาพจิตจะแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง E-Mail ที่ท่านลงทะเบียน และกรมสุขภาพจิตขอสงวนสิทธิ์ 1 E-Mail ต่อ 1 ท่านเท่านั้น กรณีที่ทางผู้ดูแลตรวจพบว่าท่านเผยแพร่ E-Mail ให้บุคคลอื่นใช้งานระบบ Online Conference กรมสุขภาพจิตขอสงวนสิทธื์การพิจารณายกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม

5. ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ https://aimhc.dmh.go.th


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การลงทะเบียน และตรวจสอบการลงทะเบียน: นายมณฑล บัวแก้ว โทร. 02 5908085

การลงทะเบียน: นายอมรวิทย์ อมาตยคง E-Mail amornvit.a@dmh.mail.go.th