พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล
ผู้มอบรางวัล: นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระจำประทรวงสาธารณสุข
ผู้อ่านคำกล่าวสดุดี: นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รางวัล Mental Health Award 2 รางวัล
1. ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา
2. Father Adams B.Gudalefsky, M.M จากองค์กร Interaids
รางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร (ด้านสังคม)
ประเภทบุคคล 1 รางวัล
1. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
ประเภทองค์กร 1 รางวัล
1. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
รางวัลเกียรติยศ นายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ (ด้านชุมชน)
ด้านบริหารจัดการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 3 รางวัล
1. นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. นายแพทย์ชาญชัย ปวงนิยม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
3. นายแพทย์สามภพ สาระกุล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ด้านงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 3 รางวัล
1. นางขวัญใจ วงศระศีล โรงพยาบาลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
2. นางนิตยา มีหาดทราย ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Language preference

Album info

Popular tags

Random image