TSP1: การพัฒนาคู่มือ ช่วยเหลือมารดาที่มีภาวะ ซึมเศร้าหลังคลอดในการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับ บุคลากรสาธารณสุข Development of the program for postpartum depression to promote child development

TSP1: การพัฒนาคู่มือ
ช่วยเหลือมารดาที่มีภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอดในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับ
บุคลากรสาธารณสุข
Development of the
program for postpartum
depression to promote
child development
ประธาน:
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ส.ราชานุกูล
รองประธาน:
พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
ส.ราชานุกูล
วิทยากร:
1. การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอด
โดย พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
ส.ราชานุกูล
2. ผลเบื้องต้นของการวิจัยพัฒนา
โปรแกรมช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอ ด
โดย พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
ส.ราชานุกูล
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอด
ในชุมชน
โดย นางลออทิพย์ เจติยานุวัตร
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
นางกิ่งกาญจนา เมืองโคตร
รพ.บ้านฝาง ขอนแก่น

Language preference

Album info

Popular tags

Random image