ข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

สถิติแยกตามเพศ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

แยกตามอายุ

สถิติแยกตามอายุ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

แยกตามสถานะการเข้าร่วมฯ

แยกตามสถานะการเข้าร่วมฯ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

แยกตามประเภทการเข้าร่วมฯ

แยกตามประเภทการเข้าร่วมฯ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

แยกตามการศึกษา

แยกตามการศึกษา ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

แยกตามวิชาชีพ

แยกตามวิชาชีพ ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

แยกตามประเภทอาหาร

แยกตามประเภทอาหาร ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

แยกตามสื่อ

ท่านทราบข่าวการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติฯ ครั้งนี้ จากสื่อใด

แยกตามเหตุผล

เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ในครั้งนี้

จำนวนครั้งที่เคยเข้าร่วมงานฯ

ท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติบ่อยเพียงใด