การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2564
“สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่: New Normal Mental Health”

หน่วยงานที่รับผิดชอบโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติความเป็นมา

กรมสุขภาพจิตดำเนินการจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาจัดมาแล้ว 19 ครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2564 เป็นครั้งที่ 20 โดยภายในระยะเวลา 7 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา มีการดำเนินการ ดังนี้

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 13
ร่วมกับการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 11 และ การประชุมวิชาการวิกฤตสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต” (Rapid Social Change and Mental Health) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 12 ประจำปี 2558
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์” (Public Mental Health for Human Dignity) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness for Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression: Let’s talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขใจ....วัยทำงาน” (Mental Health in the workplace) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โลกเปลี่ยนไป มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in a Changing World: The New Challenges) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า” (Mental Health in the COVID-19 Pandemic) ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ VDO Conference Live Streaming (Cisco WebEx Meeting) ณ ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ในสถานการณ์ปัจจุบัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นอกเหนือจากความเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมากแล้ว ยังส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เชื่อมโยงกันทุกภูมิภาคทั่วโลก ผลกระทบไม่ว่าทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม สถานการณ์เหล่านี้นำมาซึ่งการเรียนรู้ การปรับตัวของผู้คนและสังคม เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตได้เร่งดูแลสุขภาพจิตประชาชน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างพลังใจ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาด โดยเฉพาะปัญหาการฆ่าตัวตาย ความเครียด ภาวะหมดไฟ และซึมเศร้า อีกทั้งพัฒนาระบบการบำบัดรักษาทางไกล หรือ tele-medicine เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษา ที่สะดวก รวดเร็ว ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 นอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัยเข้ากับระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อตอบสนองพันธสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานสุขภาพจิตในทุกมิติและกำหนดเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นการสร้างระบบสนับสนุน การดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ การยกระดับงานสุขภาพจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับงานสุขภาพ เตรียมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชนเพื่อเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal Mindset กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกันระหว่างกรมสุขภาพจิตและหน่วยงาน/องค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรและพัฒนางานสุขภาพจิตให้ได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงกำหนดให้มีการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่” (New Normal Mental Health) โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะกับสภาพการณ์ยุคปัจจุบัน หรือ ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต อีกทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการทำงานด้านสุขภาพจิตต่อไป

วัตถุประสงค์

1
ให้ผู้เข้าประชุมได้รับข้อมูลองค์ความรู้สุขภาพจิตระดับนานาชาติ ในรูปแบบที่สอดคล้องกับยุค new normal
2
ให้ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรและเครือข่ายสุขภาพจิตทั้งในและต่างประเทศ เกิดความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ทั้งในระดับภูมิภาคและมหภาค
3
เผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม/ผลงานวิจัยและวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
4
สร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต ตลอดจนเครือข่ายระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

        บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งใน/นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร International Community Mental Health/ผู้สนใจร่วมประชุมจากต่างประเทศ ประกอบด้วยวิชาชีพดังนี้ จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข และสหวิชาชีพอื่น ๆ จำนวนรวม 3,000 คน

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน

        ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา และผ่านระบบ VDO Conference Cisco webex, Live Streaming, TNN, Facebook และ YouTube

การลงทะเบียน

        การสมัครเข้าร่วมการประชุมสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทาง https://aimhc.dmh.go.th โดยยกเว้นค่าลงทะเบียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1
ผู้เข้าประชุมได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตวิถีใหม่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของสังคม ผ่านรูปแบบการสื่อสารในระบบออนไลน์ตามชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
2
เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
3
สร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งใน/นอกสังกัดกรมสุขภาพจิตในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างเหมาะสมต่อไป

ติดต่อผู้ประสานงาน

การส่งผลงานวิชาการ:
คุณรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 081-4125500
ด้านต่างประเทศ:
คุณรุ่งทิพย์ ศิริเจริญ โทร. 064-7161777 E-mail: dmh.imhc3@gmail.com
การเสนอและประสานงานหัวข้อการประชุม (scientific program):
คุณวรวรรณ จุฑา โทร. 091-7300469
คุณกมลลักษณ์ มากคล้าย โทร. 063-2571431
การดำเนินงานด้าน RQ (การเสริมสร้างพลังใจ):
คุณภัคนพิน กิตติรักษนนท์ โทร. 095-3643403
คุณพาสนา คุณาธิวัฒน์ โทร. 063-3694768
ภาพรวมการดำเนินงานประชุมวิชาการ:
คุณรวิปรียา ภูณรงค์ โทร. 080-6063638, 091-4042654, 086-7871531
คุณโสฬวรรณ อินทสิทธิ์ โทร. 091-0741916
คุณสาธิดา แรกคำนวน โทร. 084-6545844
การลงทะเบียน:
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-5908124