ข้อตกลงในการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ

ข้อตกลงในการใช้งานระบบฯ

1
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
2
กรมสุขภาพจิตจะแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง E-Mail ที่ท่านลงทะเบียน
3
ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ https://aimhc.dmh.go.th/2021

ติดต่อผู้ประสานงาน

การส่งผลงานวิชาการ:
คุณรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 081-4125500
ด้านต่างประเทศ:
คุณรุ่งทิพย์ ศิริเจริญ โทร. 064-7161777, E-mail: dmh.imhc3@gmail.com
การเสนอและประสานงานหัวข้อการประชุม (scientific program):
คุณวรวรรณ จุฑา โทร. 091-7300469
คุณกมลลักษณ์ มากคล้าย โทร. 063-2571431
การดำเนินงานด้าน RQ (การเสริมสร้างพลังใจ):
คุณภัคนพิน กิตติรักษนนท์ โทร. 095-3643403
คุณพาสนา คุณาธิวัฒน์ โทร. 063-3694768
ภาพรวมการดำเนินงานประชุมวิชาการ:
คุณรวิปรียา ภูณรงค์ โทร. 080-6063638, 091-4042654, 086-7871531
คุณโสฬวรรณ อินทสิทธิ์ โทร. 091-0741916
คุณสาธิดา แรกคำนวน โทร. 084-6545844
การลงทะเบียน:
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-5908124